Försäljningsvillkor

Inledning

 1. Avtalet
 2. Parterna
 3. Pris- och produktinformation
 4. Ingående av avtal
  • Orderbekräftelse
 5. Betalnings- och kortinformation
 6. Leverans
 7. Varans risk
 8. Ångerrätt
 9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation
  • Uppfyllelse
  • Hävning
  • Ersättning
 10. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationsfrist
  • Rättelse eller omleverans
  • Prisreduktion
  • Hävning
 11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse
  • Uppfyllelse
  • Hävning
  • Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift
  • Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor
 12. Garanti
 13. Personlig information
 14. Konfliktlösning

Inledning Detta köp regleras av nedanstående standardiserade försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen, distansavtalslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lagen.nu. Villkoren i detta avtal ska inte förstås som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln. Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av Konsumentverket Sverige.

 1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som särskilt avtalats mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

 1. Parterna

Säljare är Deco Systems Sweden AB, Kryptongatan 1, 431 53 MÖLNDAL post@decosystems.se, Tel: 011 400344, organisationsnummer: 559445-1246, och betecknas nedan som säljare/säljare.

Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande köparen/köparen.

Deco Systems Sweden AB levererar endast till kunder med registrerad adress i Sverige.

 1. Pris- och produktinformation

Priserna som anges i vår webbutik är i svenska kronor inklusive moms. Det är det pris och den vara som presenteras i kassan vid köptillfället som gäller, dock reserverar vi oss för felaktiga priser orsakade av tekniska problem.

Information om korrekt installation/montering, användning av speciallim, hantering, underhåll, förvaring och förvaring finns under “Dokument och broschyrer” på varje enskild produkt.

 1. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

Orderbekräftelse skickas via e-post efter genomfört köp.

 1. Betalnings- och kortinformation

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

I kassan kan du välja mellan betalsätten kortbetalning, Swish, faktura, eller delbetalning. Deco Systems Sweden AB har rätt att göra en kreditkontroll där så krävs för att kunna bevilja kredittid. Som kund förbinder du dig att betala inom utsatt tid för valt betalsätt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas. När du handlar hos Deco Systems Sweden AB behandlas betalningen av Nets Easy, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och Mastercard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortbolagens föreskrifter.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 10 dagar från mottagandet.

Ej uthämtade och obetalda paket kommer att debiteras en avgift på SEK 250 + returfrakt av den aktuella beställningen, för att täcka våra utgifter. Paket som lämnas hos tredje part (lagerhotell) kommer att debiteras direkt till köparen.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

 1. Leverans

Leverans har skett när köparen eller dennes ombud, har övertagit varan.

Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 60 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

 1. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

 1. Ångerrätt

Köparen kan häva köpet enligt ångerrättslagen, givet att parterna inte har kommit överens sinsemellan om att köpet inte kan hävas.

Köparen ska underrätta säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa, tidpunkten för leverans. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälanom har givits före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och ska därför fylla i och skicka in ångerblanketten till Deco Systems inom nästföljande dag efter fristen för att anmäla önskemål om att utnyttja ångerrätten. Det innebär att ångerblanketten ska fyllas i inom 15 dagar efter att varan har levererats.
 
Ångerblanketten kan lämnas till exempel via e-post till post@decosystems.se.

Du kan även fylla i ångerrättsformuläret online här: https://www.decosystems.se/angerblankett/

Ångerfristen börjar löpa:

 • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.
 • Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper tidsfristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.
 • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång om säljaren inte informerar säljaren om förekomsten av en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett innan avtalet ingås. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren ser till att lämna uppgifterna under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller prövning av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har skickats tillbaka.

Om du inte hämtar ut paketet och i övrigt är helt passiv ger detta oss ingen indikation på varför paketet inte har hämtats ut. Du har då inte uppfyllt de krav som ställs på dig enligt 20 § och 25 § ångerrättslagen och förlorar därmed rätten att frånträda avtalet. Du kommer då att debiteras för fraktkostnader till dig och tillbaka till oss igen, samt Deco Systems hantering av ärendet.

 1. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på utebliven befogenhet bör meddelandet vara skriftligt av för uppfyllelse av bevisbördan, helst per e-post till post@decosystems.se, alternativt per post till den adress som anges i punkt 2.

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Hävning

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

 1. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid krav på avtalsbrott bör underrättelsen, av bevisbörda, ske skriftligen, företrädesvis via e-post till post@decosystems.se, alternativt per post till den adress som anges i punkt 2.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisavdrag

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Hävning

Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

 1. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även att efter omständigheterna kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Hävning

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift. Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

 1. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamationsrätt och anspråk vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10. Garantin ger kunden rättigheter som går utöver den anspråksrätt som kunden automatiskt har rätt till i enlighet med konsumentköplagen

 1. Personlig information

Deco Systems Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 1. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentverket för medling. Konsumenverket finns på telefon 0771-525 525 eller www.konsumentverket.se.

 

ALMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR DECO SYSTEMS AB

 1. AVTALSFÖRHÅLLANDE

  1.1 Dessa försäljnings- och leveransvillkor (“Försäljningsvillkor“) gäller för att försäljning av produkter från Deco Systems Sweden AB (org.nr. 559445-1246) (“DS“) till företagskunder eller andra professionella kunder (“Kunden“).
  1.2 Avtalet mellan DS och Kunden består av följande (och vid inbördes stridigheter i den angivna ordningsföljden): I) särskilda villkor som är skriftligt avtalade mellan DS och Kunden, II) DS orderbekräftelse, III) Försäljningsvillkor, IV) DS eventuella anbud, V) Kundens skriftliga beställning, (sammanfattningsvist “Avtalen“). Eventuella försäljningsvillkor från Kunden gäller bara när DS skriftligen har godkänt dessa..

 2. PRISER

  2.1 Priser och villkor som uppgivits av DS och på DS webbsida kan ändras utan varsel. Priser och villkor som uppgivits av DS i anbud är bindande i tre månader från anbudsdatum, annan tidsfrist skall vara speciellt avtalad i DS anbud eller skriftligt avtalad mellan parterna.
  2.2 Alla priser är exklusive moms, exklusive miljö- och andra eventuella avgifter.
  2.3 Kostnad för frakt tillkommer på alla order, beloppet varierar beroende på fraktmetod, leveransplats och vikt. DS tar ut avgifter efter transportörens gällande villkor, med påslag till DS som är närmare angett av DS i anbud eller orderbekräftelse. På alla order tillkommer en hanteringsavgift på 50 kr.
  2.4 DS förbehåller sig rätten att korrigera uppgivna priser om DS kostnader ändras +/- 2 % från datumet då anbudet eller orderbekräftelsen började gälla (inklusive valutaförändringar för produkter som köpts i utländsk valuta). Vid fel i prissättning som är av väsentlig betydelse (+/- 15 %) från DS sida, har DS rätten att avbryta ordern utan ersättningsansvar.
  2.5 När Kunden anser att fakturerat pris avviker från Avtalet, ska detta meddelas till DS senast åtta arbetsdagar efter leverans.
  .

 3. FAKTURERING OCH BETALNING

  3.1 Som ett led i DS miljöarbete önskar DS att fakturor skickas elektroniskt. Kunden kan välja mellan I) faktura via e-post (bifogad PDF), II) EHF (elektroniskt handelsformat), III) faktura per post (hanteringsavgift på 50 kr tillkommer).
  3.2 Betalningsfrist anges av DS i orderbekräftelsen. DS förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning.
  3.3 Om fakturan inte betalas vid förfallodatum, ska Kunden betala dröjsmålsränta till DS i enlighet med gällande räntelag.
  3.4 DS förbehåller sig rätten till att ta en kreditupplysning utföra en värdering av Kunden.

 4. PRODUKTINFORMATION

  All information som finns på DS webbsida, webbsidor det är länkat till från DS’ webbsida, produktmaterial, produktkataloger och liknande, kan bli ändrat eller justerat utan varsel. DS reserverar sig för att det kan förekomma fel i informationen..

 5. LEVERANS/RISKÖVERGÅNG

  5.1 Produkten levereras fritt fabrik (Incoterms 2010) till DS lager i Tranemo. Från samma tidpunkt övergår risken för produkten till kunden.
  5.2 Om inget annat uttryckligen överenskommits är den angivna leveranstiden uppskattad av DS, men är inte bindande. DS ska underrätta Kunden så fort det står klart att leveranstiden inte kan hållas. DS ansvarar under inga omständigheter för: förseningar som beror på omständigheter utanför DS kontroll, utöver det ansvarar DS inte för förseningar hos DS underleverantörer eller tillverkare.
  5.3 Kunden ska vid mottagandet av leveransen kontrollera att denna stämmer överens med orderbekräftelsen. Kunden ska meddela eventuella avvikelser till DS senast fem arbetsdagar efter mottagandet.

 6. REKLAMATION

  6.1 Om inget annat avtalats skriftligen säljs produkten med två års garanti för fel/brister från och med leveransdatum, vilket vidare anges i detta avsnitt.
  6.2 En förutsättning för reklamation är att produkten har installerats och använts på ett korrekt sätt i enlighet med DS tekniska information, installationsanvisningar och produktens användningsområde. Informationen finns på DS webbsida eller länkas till rätt plats från DS webbsida. Det är en förutsättning att produkten är limmad med DS fabrikstillverkade speciallim som är avsett för limning av produkten, och att produkten förvaras på ett sådant sätt att produkten inte skadas. DS rekommenderar minst 24 timmars förvaring inomhus före montering. Kunden är välkommen att kontakta DS för produktrådgivning och genomgång av produktens användningsområde innan den tas i bruk.
  6.3 Defekter som beror på normalt slitage eller åldrande är inte relaterade till produkten.
  6.4 Kunden ska skriftligen reklamera eventuella fel senast två år efter leverans. Eventuella reklamationer av Kundens kund måste följa DS process för reklamation av produkten. DS ger inte Kundens kund en egen garanti på produkten.
  6.5 I händelse av legitima klagomål är DS ansvar begränsat till reparation eller utbyte av den levererade produkten utan kostnad (efter DS val). Detta bör utföras så snart det är praktiskt möjligt för DS. Kunden ska på egen bekostnad ställa den defekta produkten till DS förfogande. Eventuella tilläggskostnader och kostnader för frakt och liknande i samband med reklamation

 7. ANSVARSBEGRÄNSNING

  7.1 I händelse av att DS bryter mot avtalet är DS endast ansvarigt för Kundens direkta förlust om avtalsbrottet beror på vårdslöshet från DS sida. DS ansvarar inte för indirekta förluster till följd av brott mot avtalet, inklusive för skada på något annat än produkten eller förlust till följd av skada på något annat än produkten. DS totala ansvar för avtalsbrott är under alla omständigheter begränsat till 15 % av försäljningspriset för produkten i fråga.
  7.2 Om produkten orsakar skada på person eller egendom och detta beror på att produkten inte erbjuder den säkerhet som användaren eller allmänheten rimligen kan förvänta sig, är DS endast skadeståndsansvarig i den utsträckning som sådant ansvar följer av produktansvarslagen. DS ansvarar inte för några andra skador.

 8. SÄLJPANT – EGENDOMSRÄTT

  DS har en försäljningspanträtt i produkter som inte är avsedda för vidareförsäljning (företagshypotekslagen). Produkter som överlämnas till Kunden för demonstrationsändamål, utlåning etcetera ska märkas med DS äganderätt av Kunden och hållas åtskilda från Kundens egna produktlager.

 9. RETUR AV OUTTAGNA PRODUKTER

  9.1 Kunden kan, efter överenskommelse med DS, returnera produkter som har beställts felaktigt eller som inte önskas (felfria produkter), mot en avgift på 20 % av försäljningspriset exklusive moms utöver transportkostnader. Detta gäller endast om produkten är oöppnad och kan säljas av DS som ny.
  9.2 För ej uthämtade produkter eller produkter som returneras till DS utan avtal ska Kunden ersätta DS ekonomiska förlust, dock minst ett belopp motsvarande 20 % av försäljningspriset exklusive moms utöver transportkostnader

 10. FORCE MAJEURE

  DS ansvarar inte för eventuella defekter eller förseningar som orsakas av omständigheter utanför DS kontroll, inklusive lokala eller rikstäckande arbetskonflikter, brand, krig, virus eller andra allvarliga datorattacker, militärt uppror, beslag, valutarestriktioner, upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, brist på arbetskraft eller begränsningar i elförsörjningen eller brist/försening i leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt 10.

 11. PERSONUPPLYSNINGAR

  DS har rätt att behandla personuppgifter om Kunden i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet, samt behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen i DS integritetspolicy som finns tillgänglig på DS webbplats.

 12. TVISTER

  Om tvist uppstår mellan parterna enligt Avtalet ska tvisten lösas genom förhandling. Tvist som kan uppkomma med anledning av Avtalet och som inte löses genom förhandling ska handläggas av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som sammanträdesplats