Försäljningsvillkor

Inledning

 1. Avtalet
 2. Parterna
 3. Pris- och produktinformation
 4. Ingående av avtal
 5. Betalnings- och kortinformation
 6. Leverans
 7. Varans risk
 8. Ångerrätt
 9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation
  • Uppfyllelse
  • Hävning
  • Ersättning
 10. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationsfrist
  • Rättelse eller omleverans
  • Prisreduktion
  • Hävning
 11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse
  • Uppfyllelse
  • Hävning
  • Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift
  • Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor
 12. Garanti
 13. Personlig information
 14. Konfliktlösning

Inledning Detta köp regleras av nedanstående standardiserade försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen, distansavtalslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lagen.nu. Villkoren i detta avtal ska inte förstås som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln. Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av Konsumentverket Sverige.

 1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som särskilt avtalats mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

 1. Parterna

Säljare är Deco Systems Sweden AB, Kryptongatan 1, 431 53 MÖLNDAL post@decosystems.se, Tel: 011 400344, organisationsnummer: 559445-1246, och betecknas nedan som säljare/säljare.

Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande köparen/köparen.

Deco Systems Sweden AB levererar endast till kunder med registrerad adress i Sverige.

 1. Pris- och produktinformation

Priserna som anges i vår webbutik är i svenska kronor inklusive moms. Det är det pris och den vara som presenteras i kassan vid köptillfället som gäller, dock reserverar vi oss för felaktiga priser orsakade av tekniska problem.

Information om korrekt installation/montering, användning av speciallim, hantering, underhåll, förvaring och förvaring finns under “Dokument och broschyrer” på varje enskild produkt.

 1. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

 1. Betalnings- och kortinformation

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

I kassan kan du välja mellan betalsätten kortbetalning, Swish, faktura, eller delbetalning. Deco Systems Sweden AB har rätt att göra en kreditkontroll där så krävs för att kunna bevilja kredittid. Som kund förbinder du dig att betala inom utsatt tid för valt betalsätt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas. När du handlar hos Deco Systems Sweden AB behandlas betalningen av Nets Easy, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och Mastercard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortbolagens föreskrifter.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 10 dagar från mottagandet.

Ej uthämtade och obetalda paket kommer att debiteras en avgift på SEK 250 + returfrakt av den aktuella beställningen, för att täcka våra utgifter. Paket som lämnas hos tredje part (lagerhotell) kommer att debiteras direkt till köparen.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

 1. Leverans

Leverans har skett när köparen eller dennes ombud, har övertagit varan.

Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 60 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

 1. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

 1. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen ska underrätta säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa, tidpunkten för leverans. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälan skickas före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan ska därför göras skriftligen (ångerrättsblankett, e-post), gärna per e-post till post@decosystems.no, alternativt per posta till den adress som anges i punkt 2.

Du kan även fylla i ångerrättsformuläret online här: https://www.decosystems.se/angerblankett/

Uppsägningstiden börjar löpa:

 • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.
 • Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper tidsfristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.
 • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång om säljaren inte informerar säljaren om förekomsten av en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett innan avtalet ingås. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren ser till att lämna uppgifterna under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller prövning av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har skickats tillbaka.

Om du inte hämtar ut paketet och i övrigt är helt passiv ger detta oss ingen indikation på varför paketet inte har hämtats ut. Du har då inte uppfyllt de krav som ställs på dig enligt 20 § och 25 § ångerrättslagen och förlorar därmed rätten att frånträda avtalet. Du kommer då att debiteras för fraktkostnader till dig och tillbaka till oss igen, samt Deco Systems hantering av ärendet.

 1. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid anspråk på utebliven befogenhet bör meddelandet vara skriftligt av för uppfyllelse av bevisbördan, helst per e-post till post@decosystems.se, alternativt per post till den adress som anges i punkt 2.

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Hävning

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

 1. Fel i produkten – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Vid krav på avtalsbrott bör underrättelsen, av bevisbörda, ske skriftligen, företrädesvis via e-post till post@decosystems.se, alternativt per post till den adress som anges i punkt 2.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisavdrag

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Hävning

Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

 1. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även att efter omständigheterna kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Hävning

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift. Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

 1. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamationsrätt och anspråk vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10. Garantin ger kunden rättigheter som går utöver den anspråksrätt som kunden automatiskt har rätt till i enlighet med konsumentköplagen

 1. Personlig information

Deco Systems Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 1. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentverket för medling. Konsumenverket finns på telefon 0771-525 525 eller www.konsumentverket.se.

 

ALMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR DECO SYSTEMS AB

 1. AVTALSFÖRHÅLLANDE

  1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (“Salgsbetingelsene“) får anvendelse på alle salg av produkter fra Deco Systems AS (org.nr. 985 589 569) (“DS“) til bedriftskunder eller andre profesjonelle kunder (“Kunden“).
  1.2 Avtalen mellom DS og Kunden består av følgende (og ved innbyrdes motstrid i den angitte rekkefølge): i) særskilte vilkår avtalt skriftlig mellom DS og Kunden, ii) DS’ ordre¬bekreftelse, iii) Salgsbetingelsene, iv) DS’ eventuelle tilbud, v) Kundens skriftlige bestilling, (samlet “Avtalen“). Eventuelle salgsbetingelser fra Kunden gjelder bare når DS skriftlig har godkjent disse.

 2. PRISER

  2.1 Priser og betingelser oppgitt av DS på DS’ nettside kan endres uten forvarsel. Priser og betingelser oppgitt av DS i tilbud er bindende tre måneder fra tilbudsdato, med mindre en annen tidsfrist er spesielt nevnt i DS’ tilbud eller skriftlig avtalt mellom partene.
  2.2 Alle priser oppgis eks. mva, eks. miljøgebyrer og eventuelle avgifter, og ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord.
  2.3 Alle ordre tillegges frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, leveringssted og vekt. DS belaster frakt etter transportørens gjeldende satser, med påslag til DS som nærmere angitt av DS i tilbud eller ordrebekreftelse. DS vil dessuten belaste Kunden et håndteringsgebyr på kr 50.
  2.4 DS forbeholder seg retten til å korrigere oppgitte priser dersom DS’ kostpriser endres +/- 2 % fra datoen på tilbudet eller ordrebekreftelsen (herunder for valutaendringer for produkter innkjøpt i utenlandsk valuta). Ved feilprising av vesentlig størrelse (+/- 15 %) fra DS’ side, har DS rett til å kansellere ordren uten erstatningsansvar.
  2.5 Dersom Kunden mener fakturert pris avviker fra Avtalen, skal dette meldes til DS senest åtte virkedager etter levering.

 3. FAKTURERING OCH BETALNING

  3.1 Som et ledd i DS’ miljøsatsing ønsker DS å sende faktura elektronisk. Kunden kan velge imellom i) faktura på e-post (PDF-vedlegg), ii) EHF (elektronisk handelsformat), iii) faktura per post (belastes med fakturagebyr på kr 50).
  3.2 Betalingsfrist angis av DS i ordrebekreftelsen. DS forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling.
  3.3 Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal Kunden betale DS gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
  3.4 DS forbeholder seg retten til å foreta en kredittkontroll/vurdering av Kunden.

 4. PRODUKTINFORMATION

  All informasjon som finnes på DS’ nettsider, nettsider det er linket til fra DS’ nettsider, produktmateriell, produktkataloger og liknende, kan bli endret eller justert uten særskilt varsel. DA tar forbehold om feil i informasjonen.

 5. LEVERANS/RISKÖVERGÅNG

  5.1 Produktet leveres ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord. Fra samme tidspunkt går risikoen for produktet over på Kunden.
  5.2 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er oppgitt leveringstid DS’ beste estimat, men er ikke bindende. DS skal underrette Kunden straks det er klart at leveringstid ikke kan overholdes. DS er uansett ikke ansvarlig for
  forsinkelser som skyldes forhold DS selv ikke er herre over, herunder er DS ikke ansvarlig for forsinkelse fra DS underleverandører eller produsenter.
  5.3 Kunden skal ved mottak av produkter kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse. Kunden skal melde eventuelt avvik til DS senest fem virkedager etter mottak.

 6. REKLAMATION

  6.1 Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges produktet med to års reklamasjon fra levering for feil/mangler, som nærmere angitt i dette punkt 6.
  6.2 Det er en forutsetning for reklamasjonen er at produktet har blitt korrekt installert og brukt i henhold til DS’ tekniske informasjon, montasjebeskrivelse og produktets bruksområde. Informasjonen finnes på DS’ nettside eller er linket til fra DS’ nettside. Videre er det en forutsetning at produktet er limt med DS’ fabrikkframstilte spesial-lim som er beregnet på å lime produktet, og at produktet er lagret på en slik måte at produktet ikke skades. DS anbefaler minimum 24 timers innendørs lagring før montering. Kunden kan gjerne kontakte DS for produktrådgivning og gjennomgang av produktets bruksområde før de tas i bruk.
  6.3 Feil som skyldes normal slitasje eller elde er ikke feil/mangler ved produktet.
  6.4 Kunden må reklamere skriftlig på eventuelle feil/mangler senest to år etter levering. Eventuell reklamasjon til Kundens kunde skal følge DS’ reklamasjon for produktet. DS gir ikke Kundens kunde egen garanti på produktet.
  6.5 Ved rettmessige reklamasjoner begrenses DS’ ansvar til vederlagsfri reparasjon eller utskiftning av levert produktet (etter DS’ valg). Dette skal utføres så snart det er praktisk mulig for DS. Kunden skal for egen regning gjøre det mangelfulle produktet tilgjengelig for DS. Eventuelle tilkomstutgifter og utgifter til frakt og liknende i forbindelse med reklamasjon skal dekkes av Kunden.

 7. ANSVARSBEGRÄNSNING

  7.1 Ved brudd på Avtalen fra DS’ side er DS kun ansvarlig for Kundens direkte tap dersom kontraktsbruddet skyldes uaktsomhet fra DS’ side. DS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av brudd på Avtalen, herunder for skade på annet enn produktet eller tap som følge av skade på annet enn produktet. DS’ samlede ansvar for brudd på Avtalen er uansett begrenset til 15 % av salgssummen for det aktuelle produktet.
  7.2 Hvis produktet volder skade på person eller ting, og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er DS kun erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven. Andre skader er DS ikke ansvarlig for.

 8. SÄLJPANT – EGENDOMSRÄTT

  DS har salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jf. pantelovens § 3-14 flg. Produkter overlevert Kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med DS’ eiendomsrett av Kunden og holdes adskilt fra Kundens produktlager.

 9. RETUR AV OUTTAGNA PRODUKTER

  9.1 Kunden kan etter forutgående avtale med DS returnere produkter som er feilbestilt eller ikke ønskes likevel (ikke-defekte produkter), mot et gebyr på 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader. Dette gjelder kun dersom produktet er uåpnet og salgbar av DS som ny.
  9.2 For uavhentede produkter eller produkter som sendes i retur til DS uten avtale, skal Kunden erstatte DS’ økonomiske tap, men minimum et beløp tilsvarende 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader.

 10. FORCE MAJEURE

  DS er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor DS’ kontroll, herunder lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel, eller mangler eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt 10.

 11. PERSONUPPLYSNINGAR

  DS har rett til å behandle personopplysninger om Kunden i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen, samt behandling av person-opplysninger som beskrevet i DS’ personvernerklæring tilgjengelig på DS’ nettside.

 12. TVISTER

  Dersom det oppstår tvist mellom partene under Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.